Polityka prywatności

W swojej działalności kieruje się zasadą poszanowania danych osobowych osób, które nawiązują z nią jakikolwiek kontakt. Gromadzone dane są wykorzystywane do celów zgodnych z celem ich przekazania, przetwarzane w sposób zapewniający ich integralność i bezpieczeństwo, a po upływie czasu przez jaki są one niezbędne – usuwane z baz danych oraz dokumentacji. W celu ochrony praw osób, których dane dotyczą zapewniamy realizację ich uprawnień przyznanych przez  obowiązujące przepisy prawa.
Aby ułatwić osobom, których dane przetwarzamy zapoznanie się z przydatnymi dla nich informacjami, opracowaliśmy niniejszą Politykę Prywatności. Zawiera ona zbiorcze informacje dotyczące przetwarzanych przez nas danych osobowych, przedstawione w formie którą uznaliśmy za najbardziej przystępną dla przekazywanych informacji. Zaznaczam jednocześnie, że niniejszy dokument ze względu na swój syntetyczny charakter może być mniej dokładny niż informacje przekazywane przez nas bezpośrednio przy zbieraniu danych osobowych, w ściśle określonej sytuacji i celu.
Dokument niniejszy dotyczy w szczególności danych przewarzanych w ramach:
•    danych zbieranych w związku z zawieraniem umów;
Dane zbierane są w chwili zawieranie umowy na świadczenie Usługi. Podstawą przetwarzania danych jest w tym wypadku właśnie taka umowa. Zbieramy w tym zakresie: nazwisko i imię, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. Dane są przetwarzane w celu wykonania umowy – w tym przy udziale podmiotów trzecia np. do jej rozliczenia (banki) oraz przesłania zamówionego towaru (przedsiębiorstwa kurierskie). Dane są usuwane wraz z upływem terminu przedawnia roszczeń związanych z wykonywaniem umowy. Pozostałe obowiązki informacyjne zostały zrealizowane w innych częściach tego dokumentu.
•    Reklamacje;
Pomimo że nasze usługi spełniają najwyższe kryteria jakości, może się zdążyć sytuacja, że zleceniodawca będzie chciał je zareklamować. Podstawą przetwarzania danych w takiej sytuacji jest umowa. Pozostałe obowiązki informacyjne zostały zrealizowane w innych częściach tego dokumentu.
•    Kontaktów otrzymywanych przez nas na dane kontaktowe przedsiębiorstwa;
Podstawą przetwarzania danych osobowych osób nawiązujących kontakt za pośrednictwem ogólnych danych kontaktowych, w tym za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji – jeżeli kontakt ten nie jest związany z żadną umową której stronami są nadawca i odbiorca, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane na podstawie zgody, wynikającej ze zwrócenia się z danym zagadnieniem. Są one przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. Pozostałe obowiązki informacyjne zostały zrealizowane w innych częściach tego dokumentu.
•    Rekrutacji pracowników i współpracowników.
Podstawą przetwarzania danych osobowych osób chcących zostać pracownikami lub współpracownikami Administratora, jest ich zgoda – której zamieszczenie przy odpowiedzi na ofertę pracy lub w CV jest fakultatywne – ale brak zgody uniemożliwi uwzględnienie CV w postępowaniu rekrutacyjnym. Dane pozyskane w tym celu są przekazane do postepowania rekrutacyjnego prowadzonego przez Administratora, a w przypadku zgody obejmującej więcej niż jedno postępowanie rekrutacyjne, również w kolejnych rekrutacjach. Pozostałe obowiązki informacyjne zostały zrealizowane w innych częściach tego dokumentu.
•    Kontaktów marketingowych.
W przypadku nawiązywania kontaktów marketingowych – w tym w zakresie przekazanych danych na wizytówkach, zapytań ofertowych, zapisów do newsletera – dane przetwarzane są na podstawie zgody. Zgoda może przy tym być dorozumiana – np. wynikająca z wręczenia wizytówki i prośby o kontakt. Są one wykorzystywane do czasu jej odwołania. Wykorzystujemy te dane wyłącznie w celu marketingu własnych produktów i usług. Pozostałe obowiązki informacyjne zostały zrealizowane w innych częściach tego dokumentu.
•    Danych kontrahentów
Dane osobowe kontrahentów obejmują dane kontaktowe poszczególnych przedsiębiorstw związanych umową z Administratorem, a także dane osobowe ich pracowników oraz współpracowników skazanych do kontaktu lub nawiązujących kontakt z Administratorem w toku wykonywania danej umowy. Podstawą ich przetwarzania jest zawsze realizacja umowy, która określa jednocześnie sposób przetwarzania tych danych. Dane przetwarzane są co najmniej do czasu zakończenia wykonywania umowy. Pozostałe obowiązki informacyjne zostały zrealizowane w innych częściach tego dokumentu oraz w treści umowy zawartej z partnerem handlowym.

PROFILOWANIE
Administrator nie prowadzi profilowania użytkowników

OCHRONA DANYCH OSOBWYCH
Za dane osobowe uznajemy informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Wyjaśniając ewentualne wątpliwości, za dane osobowe uznajemy również dane przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek prawa cywilnego, a także przekazane nam dane pracowników i współpracowników poszczególnych przedsiębiorców.
Podanie danych osobowych w kontaktach z nami jest dobrowolne, aczkolwiek może być konieczne dla osiągnięcia zamierzonego celu kontaktu lub działania – o czym więcej informacji znajduje się poniżej.
W celu stałego udoskonalania przyjętych procedur, prowadzimy monitoring wdrożonych rozwiązań i przeprowadzamy okresowe analizy ich efektywności.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest:  tel. 500 840 848.
W razie jakichkolwiek kwestii związanych z ochroną danych osobowych, w tym w szczególności pytań lub chęci realizowania przysługujących osobie której dane dotyczą praw, kontakt można kierować na w/w dane kontaktowe, a także na dane które znajdziesz na naszej tronie internetowej.

PRZETWARZANIE DANYCH
W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator  zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) oraz ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku. Administrator dokłada wszelkich starań aby przetwarzanie przez niego odbywało się w zgodzie z w/w przepisami, a co ważniejsze z poszanowaniem praw osób których dane dotyczą.
Dla wypełniania powyższej deklaracji, Administrator w szczególności zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, m.in. poprzez informowanie o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy nawiązywaniu kontaktów biznesowych, zawieraniu umowy, przesyłaniu informacji za pośrednictwem formularzy czy dedykowanych  w tym celu portali.
Wszystkie operacje na danych wykonywane nie bezpośrednio przez Administratora kub podmiotów profesjonalnych z którymi zawarto umowę powierzenia. Administrator oświadcza że nie przekazuje – bezpośrednio, ani pośrednio – danych osobowych poza granicie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

OGRANICZENIA STOSOWANIA RODO
Zgodnie z art. 28b - 28c ustawy o świadczeniu usług detektywistycznych, informujemy o ograniczeniach stosowania przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. a, c  i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), w toku wykonywania czynności detektywistycznych.
Zgodnie z powyższym, osoby których dane pozyskamy w czasie wykonywania usługi detektywistycznej:
•    Nie będą informowane przez nas o rozpoczęciu przetwarzania ich danych osobowych, podmiocie przetwarzającym te dane, ani celu przetwarzania – a także innych okolicznościach i informacjach ujawnionych w w/w przepisach RODO.
•    Nawet jeżeli osoba której dane dotyczą zwróci się do nas z zapytaniem, nie przekażemy jej informacji o celu przetwarzania jej danych, kategoriach zgromadzonych danych osobowych, źródle pozyskanych danych osobowych.
Powyższe ograniczenia mają na celu zapewnienie prawidłowego wykonywania usług detektywistycznych i są w pełni zgodnie z obowiązującymi przepisami.

KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ DANYCH
Kierując się zasadą ochrony powierzonych nam danych osobowych, ze względu na cel w jakim zostały one nam przekazane, może się okazać niezbędne przekazanie ich podmiotom zewnętrznym. Mogą one w szczególności zostać w tym celu przekazane następującym kategoriom odbiorców: dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, przedsiębiorstwom hostingowym, podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, InPost sp. z o.o. oraz Poczcie Polskiej S.A..
Zastrzegamy przy tym, że niezależnie od wewnętrznych procedur, możemy być zmuszeni do ujawnienia powierzonych nam danych osobowych organom Państwa – o ile zwrócą się o to do nas w odpowiednim trybie.
Administrator korzysta też z usług podmiotów trzecich, takich jak:
•    Google Analytics (więcej informacji na stronie: www.tools.google.com);
•    Meta – tj. Facebook, Instagram oraz Messenger (więcej informacji na stronie: https://mbasic.facebook.com/privacy/policy/printable/#1);
•    InPost Sp. z o.o. z/s w Krakowie, ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, KRS 0000543759.
Pani/Pana dane będą przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku  z prowadzonymi działaniami na FB, czyli w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analitics.

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT TERMINÓW PRZECHOWYWANIA DANYCH
Zgodnie z zawartą powyżej deklaracją minimalizacji czasu przez jaki przetwarzamy dane osobowe, czas przez jaki to robimy zależy od celu w jakim dane zostały nam przekazane. Z braku szczególnych przesłanek, dane są według poniższych terminów.
•    W przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody - tj. np. w przypadku kontaktów marketingowych lub odpowiedzi na wiadomości przesyłane za pośrednictwem strony internetowej lub na dane kontaktowe przedsiębiorstwa – dane przetwarzane są w zakresie określonym w samej zgodzie do jej wycofania;
•    W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zawarta z nami umowa – w tym dane kontrahentów/klientów, partnerów biznesowych – dane są przetwarzane w pełnym zakresie przez czas obowiązywania tej umowy. Po zakończeniu wykonywania umowy dane są przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy (w zakresie przepisów skarbowych).
•    W przypadku jeżeli podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, dane przetwarzane są do chwili ustania tego interesu lub skutecznego zgłoszenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych.
•    Niezależnie od powyższego, okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy będą wymagać tego przepisy prawa.
Po upływie okresu przetwarzania dane są trwale i nieodwracalnie usuwane.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Osobom, których dane dotyczą, zapewniamy realizację następujących uprawnień:
•    wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;
•    informacji o przetwarzaniu danych osobowych – w tym przede wszystkim o zakresie,  celach i podstawach prawnych przetwarzania, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
•    uzyskania kopii danych – na tej podstawie przekazujemy kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie, przy czym pierwsza kopia danych przekazywana jest nieodpłatnie, a każda kolejna po ustaleniu opłaty rekompensującej koszty czynności;
•    sprostowania – polega na usuwaniu ewentualnych niezgodności lub błędów przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
•    usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, ale skuteczna realizacja tego prawa zależy od braku istnienia skutecznej podstawy do ich dalszego przetwarzania (jeżeli taka podstawa istnieje, informujemy o niej osobę zgłaszającą żądanie);
•    ograniczenia przetwarzania – polegające na żądaniu zaprzestania wykonywania określonej kategorii operacji na  danych osobowych, z jednoczesnym dalszym ich przetwarzaniem w pozostałym zakresie;
•    sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub innych celów przetwarzania danych – podobnym do wyżej opisanego jest uprawnienie do żądania zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych (bez uzasadnienia) oraz innych celów wynikających z Interesu administratora (z uzasadnieniem);
•    przenoszenia danych – w ramach którego jesteśmy zobowiązaniu wydać osobie której dane dotyczą lub innemu wskazanemu przez nią podmiotowi, kopię jej danych osobowych z zachowaniem struktury umożliwiającej odczyt w innych systemach komputerowych, przy czym uprawnienie to dotyczy tylko dany przetwarzanych na podstawie zgody oraz umowy w sposób zautomatyzowany;
•    skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w randze krajowej lub międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do właściwego organu nadzoru - ustanowionego zgodnie z art. 51 RODO – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zastrzegamy jednocześnie, że dla skutecznego wykonania w/w uprawnień, w celu ochrony praw osób których dane przetwarzamy, żądanie powinno zostać zgłoszone w sposób umożliwiający nam weryfikację jego nadawcy.
Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedź na zgłoszenie niezwłocznie, w każdym razie nie dłużej niż w terminie do 30 dni.
SZCZEGÓLOWE INFORMACJE O NIEKTÓRYCH KATEGORIACH DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w przypadkach, może być niezbędne dla skorzystania z określonej usługi  lub zawarcie określonej umowy. Administrator zbiera dane osobowe w ramach:
1.    Formularzy kontaktowych na stronie internetowej oraz innych formy kontaktu:
a.    Jakie dane: imię i nazwisko oraz adres e-mail - w przypadku formularza kontaktowego. W przypadku kontaktów telefonicznych - numer telefonu.;
b.    W jakim celu: Nawiązywanie kontaktów za pośrednictwem strony internetowej przedsiębiorstwa administratora oraz innych wskazanych na stronie sposobów kontaktu.
c.    Na jakiej podstawie: Zgody wynikającej z faktu zwrócenia się do nas z określonym zagadnieniem. W pewnych przypadkach możemy mieć dodatkowo uzasadniony interes w udzieleniu odpowiedzi na przesłane zagadnienie. (art.. 6 ust. 1 lit. "a" oraz „f” RODO)
2.    Realizacja zamówień;
a.    Jakie dane: Imię, nazwisko, adres, telefon, telefon, e-mail.
b.    W jakim celu: Realizowanie zamówień (wysyłka).
c.    Na jakiej podstawie: Realizacja umowy - art.. 6 ust. 1 lit. "b"  RODO.
3.    Działań marketingowych, w tym przy udziale partnerów;
a.    Jakie dane: imiona, nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów, w zakresie strony internetowej pliki cookies, a w ramach fanpega administratora na portalu Facebook, dane wynikające z ustawień konta danego użytkownika.
b.    W jakim celu: Promowanie marki, pozyskiwanie klientów, prowadzenie działań marketingowych
c.    Na jakiej podstawie: zgody pozyskiwanej przed rozpoczęciem kontaktu (art.. 6 ust. 1 lit. "a" RODO), w odniesieniu do podmiotów z którymi prowadzona już była współpraca również uzasadniony interes Administratora (art.. 6 ust. 1 lit. "f"  RODO).
4.    Ewidencjonowania kontrahentów;
a.    Jakie dane: Dane indentyfikacyjne kontrahentów – imiona, nazwiska, nazwy, adresy, NIP, a także dane kontaktowa kontrahentów oraz osób wskazanych przez nich do kontaktu.
b.    W jakim celu: Nawiązywanie oraz podtrzymywanie relacji handlowych.
c.    Na jakiej podstawie: W ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy lub wykonywania danej umowy art.. 6 ust. 1 lit. "b" RODO, co do kontrahentów z którymi jest już prowadzona współpraca, także w ramach uzasadnionego interesu polegającego na podtrzymywaniu współpracy art.. 6 ust. 1 lit. "f" RODO.
5.    Umów i dokumentacji księgowej;
a.    Jakie dane: Dane indentyfikacyjne przedsiębiorców – imiona, nazwiska, nazwy, adresy, NIP.
b.    W jakim celu: Archiwizacja transakcji dokonywanych za pośrednictwem wszystkich kanałów sprzedaży , a także umów z tym bezpośrednio nie związanych oraz wypełnianie względem nich obowiązków księgowych.
c.    Na jakiej podstawie: Wykonywanie umów (art.. 6 ust. 1 lit. "b" RODO), ich archiwizowanie celu wypełniania obowiązków księgowych (art.. 6 ust. 1 lit. "c" RODO) oraz archiwizowanie na wypadek konieczności dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami (art.. 6 ust. 1 lit. "f" RODO).
6.    Reklamacje:
a.    Jakie dane: Dane dotyczące danej umowy, imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, dane dotyczące reklamacji.
b.    W jakim celu: Rozpatrywanie reklamacji zgłaszanych przez klientów - zarówno z tytułu gwarancji, jak i rękojmi oraz innych tytułów.
c.    Na jakiej podstawie: Zgoda lub realizacja umowy lub zobowiązań ustawowych administratora - w zakresie reklamacji opartych odpowiednio o gwarancję i o rękojmię (art.. 6 ust. 1 lit. "b" oraz art.. 6 ust. 1 lit. "c" RODO).
7.    Rekrutacja pracowników i współpracowników.
a.    Jakie dane: Zawarte w otrzymanych aplikacjach oraz CV: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach zawodowych.
b.    W jakim celu: Rekrutacja pracowników i współpracowników.
c.    Na jakiej podstawie: Zgoda osób, których dane dotyczą - art.. 6 ust. 1 lit. "a" RODO.
Obowiązki informacyjne dla każdego z określonych powyżej pól działalności Administratora zostały w całości lub w części zrealizowane w toku czynności związanych z w/w polami działalności administratora. W niniejszym dokumencie informacje te zostań przedstawione w sposób zbiorczy, wraz z opisami poszczególnych uprawnień. Mamy nadzieję, że pozwoli to na leprze zrozumienie co robimy z Twoimi danymi i jakie wiążą się z tym uprawnienia.

[Przetwarzanie innych danych]
Niezależnie od powyższego, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, w ramach czynności, które nie mieszczą się w powyższym wyliczeniu, wskazujemy podstawy na jakich może do tego dochodzić:
1.    zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług)
2.    prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez Administratora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami
3.    sprzedaży usług i produktów oferowanych przez Administratora
4.    wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze
5.    prowadzenia analiz i statystyk
6.    archiwizacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych może w takim wypadku być:
1.    udzielona zgoda;
2.    niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
3.    niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
4.    niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

PLIKI COOKIE I LOGI
1.    Nasza strona internetowa korzysta plików cookies w celach statystycznych oraz w celu umożliwienia korzystania niektórych funkcji np. zapamiętania danych użytkownika, treści uzupełnianych formularzy oraz formularza zakupów (koszyk) i formularza kontaktowego. Korzystanie ze strony internetowej obwarowane jest wyrażeniem zgody na przechowywanie tych plików w systemie teleinformatycznym użytkownika.
2.    Pliki cookie zbierane w czasie wizyty na naszej stronie internetowej oraz jej podstronach, wykorzystywane są w celu profilowania – dostarczania spersonalizowanych treści reklamowych. Możesz zablokować nam tą możliwość poprzez wykonanie czynności opisanych w pkt 3 lub skorzystanie z narzędzia dostępnego pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
3.    Informacje o ewentualnym wyłączeniu możliwości przechowywania w/w informacji dostępna jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl (wszelkie prawa do strony i treści należą do IAB Polska). Zmiana ustawień zgodnie ze wskazówkami zawartymi w linku, może się wiązać z nieprawidłowym działaniem niektórych elementów strony internetowej.
4.    Informacje zawarte w logach systemowych tworzonych na serwerach mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Są one wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym także w razie naruszenia praw Administratora, próby włamania, innego działania na jego szkodę lub naruszenia przepisów prawa.

 

Opinie naszych klientów gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka4.8/5 - (28 opini)
2024-04-17
Autor: Tomasz R.
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka

“ Biuro Zenit wykazało się ogromnym profesjonalizmem. Każdy etap współpracy przebiegał sprawnie i bez problemów. Zdecydowanie polecam! ”
2024-04-12
Autor: Karol_1967
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka

“ Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy detektywistycznej, Zenit jest najlepszym wyborem. Jestem bardzo zadowolony z ich usług i na pewno będę polecać dalej. ”
2024-03-11
Autor: Marek K.
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka

“ Świetna Praca i Profesjonalizm: Zenit wykazał się niesamowitym profesjonalizmem. Moja sprawa została rozwiązana szybko i dyskretnie. Gorąco polecam! ”
2024-03-11
Autor: Adam R.
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka

“ Biuro Detektywistyczne Zenit jest godne zaufania. Otrzymałem wszystkie potrzebne informacje szybko i bez problemów. Dziękuję za pomoc! ”
2024-03-11
Autor: Piotr W.
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka

“ Jestem bardzo zadowolony z usług Zenit. Pracownicy wykazali się pełną dyskrecją i profesjonalizmem. Na pewno skorzystam ponownie, jeśli zajdzie taka potrzeba. ”
2024-03-11
Autor: Kasia Poznań
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka

“ Od pierwszego kontaktu czułam się w dobrych rękach. Wszystkie moje pytania były szybko i profesjonalnie rozwiązywane. Polecam! ”
2024-03-11
Autor: Natalia z Warszawy
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka

“ Zenit pomógł mi w trudnej sytuacji. Dzięki ich rzetelności i skuteczności moja sprawa została szybko rozwiązana. Wielkie dzięki! ”
2024-03-11
Autor: Bartek Koszalin
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka

“ Jestem pod wrażeniem kompleksowego podejścia Zenit do mojej sprawy. Wszystkie aspekty zostały dokładnie przeanalizowane, a ja otrzymałem pełny raport. Dziękuję! ”
2024-02-11
Autor: Paweł z Radomia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka

“ Zenit działa szybko i efektywnie. Dzięki ich pomocy mogłem podjąć ważne decyzje w krótkim czasie. Polecam każdemu potrzebującemu pomocy detektywistycznej! ”
2024-01-17
Autor: Alan Szczecin
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka

“ Zenit jest bezkonkurencyjny. Ich obsługa klienta jest na najwyższym poziomie, a skuteczność działania jest godna podziwu. Dziękuję za pomoc! ”
Zapewniamy dyskrecję Kontakt z nami
ikona

Telefon kontaktowy
+48 500 840 848

Napisz do nas e-mail
biuro@detektywzenit.pl

Napisz do nas e-mail
twitter facebook yt
Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Kod z obrazka
Treść wiadomości
*Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Więcej informacji w Polityka Prywatności.